برای مشاهده جواب و سوابق آزمایشهای خود، آزمایشگاه موردنظر را انتخاب کنید.

 

در صفحه جدید شماره پذیرش و شماره اشتراک خود را که بر روی برگه آزمایشتان درج شده را وارد نمایید.

آزمایشگاه مدیکالآزمایشگاه تجریش

آزمایشگاه مزداآزمایشگاه اصحاب الحسینآزمایشگاه رازیآزمایشگاه کلینیک کوروشآزمایشگاه فرهنگیانآزمایشگاه سبز شهر