برای مشاهده جواب و سوابق آزمایشهای خود، آزمایشگاه مورد نظر که در آن آزمایش انجام داده‌اید را انتخاب کنید.

 در صفحه ورود بعد از انتخاب گزینه جوابدهی مراجعین 

لطفاً شماره پذیرش و شماره اشتراک خود را که بر روی برگه آزمایشتان درج شده را وارد نمایید.