برای مشاهده جواب و سوابق آزمایشهای خود، آزمایشگاه موردنظر را انتخاب کنید.

 

در صفحه جدید شماره پذیرش و شماره اشتراک خود را که بر روی برگه آزمایشتان درج شده را وارد نمایید.

آزمایشگاه مدیکال

آزمایشگاه تجریش

آزمایشگاه کلینیک کوروش

آزمایشگاه مزدا

آزمایشگاه اصحاب الحسین

آزمایشگاه سبز شهر

آزمایشگاه فرهنگیان

آزمایشگاه رازی