آزمایشگاه درمانگاه سبز شهر

ساعت کار آزمایشگاه درمانگاه سبز شهر:
از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۹  و پنجشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۴ ظهر
جواب دهی از ساعت ۱۴ الی ۱۷

آدرس آزمایشگاه درمانگاه سبز شهر:
خیابان انقلاب ، روبروی پیچ شمیران ، انتهای خیابان نورمحمدی

تلفن های تماس :
۷۷۵۲۳۲۸۲ ، ۷۷۵۲۴۰۳۱