آزمایشگاه مزدا

mazda[1]
ساعت کار آزمایشگاه مزدا :

روزهای زوج : شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰
روزهای فرد یکشنبه، سه شنبه ساعت ۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ 
پنجشنبه ها ساعت ۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰

آدرس آزمایشگاه مزدا :
فلکه سوم خزانه بخارایی، نبش کوچه ناصری، ساختمان آریا، طبق اول، آزمایشگاه مزدا

تلفن های تماس:
۵۵۳۰۳۴۲۹ − ۵۵۳۰۳۵۴۲