آزمایشگاه درمانگاه سبز شهر

ساعت کار آزمایشگاه درمانگاه سبز شهر:

از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۹  و پنجشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۴ ظهر

جواب دهی از ساعت ۱۴ الی ۱۷

آدرس آزمایشگاه درمانگاه سبز شهر:
خیابان انقلاب ، روبروی پیچ شمیران ، انتهای خیابان نورمحمدی
تلفن ۷۷۵۲۳۲۸۲ ، ۷۷۵۲۴۰۳۱