نکات ضروری در فرآیند جمع آوری و ارسال نمونه سرم های مورد اندازه گیری از نظر کلسیم یونیزه

نکات ضروری در فرآیند جمع آوری و ارسال نمونه سرم های مورد اندازه گیری از نظر کلسیم یونیزه:

۱- نمونه نباید با هوا تماس داشته باشد.
۲- نمونه نباید فریز شود.
۳- نمونه نباید در کنار یخ خشک نگهداری و منتقل شود.
۴- اگر pH سرم در حدود ۴٫۷ پایدار بماند :
نمونه در دمای محیط به مدت ۲۴ ساعت و در دمای یخچال به مدت یک هفته پایدار می ماند.

بخش ارسالی

Leave a reply