راه اندازی تست Zinc Transporter 8 Antibody

 

کد تست : ۱۹۹۸
نام کامل : Zinc Transporter 8 Antibody
نام اختصاری : Zn T8-Ab
روش انجام : الایزا
نرمال و واحد : ۱۵ – ۰ ، واحد U/mL
روز های انجام و مدت جوابدهی : یک هفته
نوع نمونه و پایداری : سرم – فریز ۳ ماه
کاربرد : تشخیص دیابت ۱ از ۲

Leave a reply