بخشهای آزمایشگاه

میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، بیوشیمی بالینی، هورمون شناسی، ایمونولوژی، خونشناسی, انعقاد، الکتروفورز، نمونه برداری، کنترل کیفیت، پذیرش و جوابدهی , خدمات ,ایمنی و بهداشت، در بخش بیوشیمی از دستگاه Cobas Integra 400 plus استفاده می شود که دارای سیستم Closed بوده و از دقت بسیار بالایی برخوردار است. در این دستگاه اجرای کنترل کیفیت به آسانی قابل انجام بوده که تضمین کیفیت نتایج آزمایش را به ارمغان می آورد.